คณะผู้บริหารสถานศึกษา
   
 

ดร.ประดิษฐ ฮกทา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

 
 

นายชลธน วรรณศรียพงษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวนิภาวรรณ์ ศิริ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     

ทำเนียบผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

0 Terre