คณะผู้บริหารสถานศึกษา
   
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
 

 

 
 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     

ทำเนียบผู้บริหาร
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

0 Terre