ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชาการบัญชี


   
  นางอัมรา นามแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชา
 
   
  นางสาวกชมน กาดประสิทธิ์
ครูพิเศษ