ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2562


 
นางสาววัชราภรณ์  สมบูรณ์
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
   
นางสาวชนชนก  สัทธยาสัย
พนักงานราชการ
นางสาวจิรนันท์  นาคสุข
ครูพิเศษสอน
   
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com