ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชาช่างยนต์


   
  นายมานพ ทองดี
หัวหน้าสาขาวิชา
 
 
นายไพรัช ปาหลวง
ครูผู้ช่วย
  นายไพรัช ปาหลวง
ครูประจำสาขาวิชา