ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์


   
  นางสาวลัดดา วงค์กระจ่าง
หัวหน้าแผนกวิชา
 
นางสาวสุขุมา กุณฑียะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิราภรณ์ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสราวรรณ ไชยชนะ
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวศิริวรรณ ค้ำชู
ครูผู้ช่วย

Miss.Lei Si
ครูพิเศษ สาขาวิชาสามัญ