ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


   
  นายจุลเชษฐ์ วงษ์น้อย
หัวหน้าสาขาวิชา
 
   
  นายทวีชัย หวลถนอม
พนักงานราชการครู