ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


   
  นางสาวจุฬาวรรณ จันทรศิลปิน
หัวหน้าสาขาวิชา
 
   
  นายบัณฑิต เชียงกา
ครูประจำสาขาวิชา