ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชาการโรงแรม


   
  นายเกริกไกร นนทลักษณ์
หัวหน้าสาขางาน
 
 
นายกันตพิชญ์ ใจจันทร์ต๊ะ
ครูผู้ช่วย
  นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ
ครูพนักงานราชการ