ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชา การโรงแรม ปีการศึกษา 2562


นายเกริกไกร  นนทลักษณ์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
   

นางรุ่งนภา  อุดมชลปราการ
ครู

นางสาวนิภาวรรณ์  ศิริ
ครู
   
นางสาวจันทิมา  รัตนเศียร
พนักงานราชการ
นางพรพรรณ  จันทรโชติ
ครูพิเศษสอน
 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com