ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


   
  นายคงฤทธิ์ สอนแสง
หัวหน้าสาขาวิชา