ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ


   
  นางสาวชนชนก สัทธยาสัย
หัวหน้าสาขาวิชา
 
     
   
  นางสาวชนชนก สัทธยาสัย
หัวหน้าสาขาวิชา