ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562


นายสุรัชต์  กุมภะ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
นางสาวรจนา  งามพักตร์
พนักงานราชการ
นาสาวบุหงา  กองสุข
พนักงานราชการ
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com