ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


   
  นายชาญนุวัตร อาจหาญ
หัวหน้าสาขาวิชา
 
 
นายคงชาญพิชญ กฤษฏิ์ธนกาญจน์
พนักงานราชการครู
  นางสาวสุธิตา สังข์คร
ครูพิเศษ