***ปรัชญา = ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์ = คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน***
» ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
     
             
» โครงสร้าง   » ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ
» คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   » ฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมแล้วประกอบธุรกิจ
» แผนปฏิบัติการ   » ผลการประกวดศูนย์บ่มเพาะ
» แผนภูมิการบริการงาน   » วีดีโอศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
» แผนปฏิทิน   » Facebook ศูนย์บ่มเพาะ
» สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา   » One college One product
» โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ   » ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว 
» โครงการศึกษาดูงาน   » ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว
» ประกาศรับรางวัล   » วิทยาลัยสารพัดช่างตราด สนับสนุนอาชีพด้านอาหาร
» สรุปผลการดำเนินงาน   » ผลประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว
» ธุรกิจ   » คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
             

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com