ประวัติสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตั้งอยู่อาคาร3ชั้น4วิทยาลัยสารพัดช่างตราด จำนวนห้องปฏิบัติการ
4ห้อง ห้องพักครู1ห้อง เปิดทำการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้บริการทางการศึกษาหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสำนักงานการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายตั้งแต่ 6-255ชั่วโมง หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนประถม-มัธยมศึกษา และหลักสูตรด้อยโอกาส (เรือนจำเนินตาแมว จังหวัดตราด) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่งเสริมให้ผู้เรียนความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ส่งเสริมความเป็นระเบียบในการทำงาน สร้างสรรค์การเรียนรู้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สร้างเจตนาคติที่ดีต่อวิชาชีพควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข