ปรัชญา=ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน

งานหลักสูตรวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

   
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร
ตารางสอน
  ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2561