ปรัชญา=ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน

งานหลักสูตรวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

   
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร
ตารางสอน
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2561
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2562
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2563
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2564
ตารางสอนประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
   
 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com