การอบรม พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ด้านการศึกษาดูงาน) ::CHOMPU::

การอบรม
พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ด้านการศึกษาดูงาน) ::Artwork::

การอบรม
พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ด้านการศึกษาดูงาน) ::เก๋ ซาลอน เสริมสวย::
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ร้านกาแฟ Kanpu Cafe & Bakery วิทยาลัยสารพัดช่างตราด โครงการศึกษาดูงานในสถาน ประกอบการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
และนักเรียนในการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ
ประชุมศูนย์บ่มเพาะและเตรียมมการ
โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา
   
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา