ปรัชญา=ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน

ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

   
บุริน คลีนนิ่ง เซอร์วิช
โรงแรมสักทองเพลส
ส.ทิวาทัวร์