ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

แบบฟอร์มการประเมินระบบควบคุมภายใน วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
:: แบบฟอร์มการประเมินระบบควบคุมภายใน:.
» งานการเงิน » งานประชาสัมพันธ์
» งานกิจกรรม » งานพัฒนาหลักสูตร
» งานครูที่ปรึกษา » งานวัดและประเมินผล
» งานความร่วมมือ » งานวางแผนฯ
» งานโครงการพิเศษ » งานวิจัย
» งานทวิ » งานวิทยบริการ
» งานทะเบียน » งานศูนย์ข้อมูล
» งานแนะแนว » งานส่งเสริม
» งานบริหาร » งานสวัสดิการ
» งานบัญชี » งานสื่อฯ
» งานบุคลากร » งานอศจ.
» งานปกครอง » งานอาคาร
» งานประกัน » ระยะสั้น
   
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com