ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ อัตรา
กำหนดการและแนวทางการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
การรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางสอบภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
กำหนดการและแนวทางการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ประกาศวิทยาลัยฯ หลักเกณฑ์การอยู่อาศัยที่พักของทางราชการ
สอบวัดแวว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แจ้งการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
กำหนดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ๒๕๖๒ แบบตาราง
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา๒๕๖๒
วันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ๑/๒๕๖๑
กิจกรรมกีฬาภายใน สารพัดช่างตราดเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
วิทยาลัยสารพัดช่างตราดจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัด ตราด

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ
อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัด ตราด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑