ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยสาขางานการบัญชีได้จัดทำโครงการการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-26 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องชมรมวิชาชีพการบัญชี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233  โดยโครงการนี้ชมรมวิชาชีพการบัญชี
ได้จัดทำร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดตราด มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้
1.ให้ตั้งเป้าในการออมเงิน
2.ให้ออมเงินทุกๆวัน(แต่ละวันอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้)

ลักษณะการออมเงินจะมีอยู่ 2 วิธี คือการออมเงินโดยการฝากเงินใส่สมุดบัญชีธนาคารแล้วปรับยอดเป็นปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และอีกวิธีหนึ่งคือ การออมเงินโดยหยอดเงินใส่กระปุกออมสิน
เมื่อถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เราจะนำเงินมานับที่วิทยาลัยค่ะ