ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เรื่อง ขายเศษไม้สัก ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เรื่อง ขายไม้สักท่อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงของงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายของงานความร่วมมือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเบญจรงค์ งานความร่วมมือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของงานความร่วมมือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวัดผลและประเมินผล
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๑๑๓๖
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชาตัดผมชาย แผนกหลักสูตรระยะสั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงของงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์สี แอลซีดี งานสื่อการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก แผนกหลักสูตรระยะสั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาการโรงแรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลของงานโครงการพิเศษฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่อการสอนของงานวิทยบริการฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ของงานวิทยบริการฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาการบัญชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลของงานกิจกรรมนักเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชาการบัญชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สาขาวิชายานยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสักผ้าและเครื่องอบผ้าของงานการโรงแรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ของสาขาวิชาการบัญชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของการโรงแรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานพัฒนาหลักสูตรฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานวางแผนและงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ของงานวิทยบริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลของงานประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปัดตาเลี่ยนของงานพัฒนาหลักสูตรฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชาเครื่องทำความเย็น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก แผนกสามัญสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชางานฝึกฝีมือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของงานบุคลาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตกแต่งสวนของงานอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลของงานอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์วิทยาลัยฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรีเทิร์นอลูมิเนียมปิดช่องแอร์
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกโครงการ Fix it center
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชางานเชื่อมและงานเครื่องมือกล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานวางแผนและงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์วิทยาลัย งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารงานบัญชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานแนะแนวฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์วิทยาลัย งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี งานวิทยบริการและห้องสมุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องหนีบผมและไดร์เป่าผม หลักสูตรระยะสั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอาหารสแตนเลส งานสวัสดิการฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์วิทยาลัยฯงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลของงานอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบพร้อมรูป งานศาสตร์พระราชา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหร่รถยนต์ งานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกสำหรับการแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อม
เครื่องขยายเสียง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชาเสริมสวย แผนกระยะสั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชางานเครื่องยนต์ แผนกยานยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของงานวางแผนและงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดของงานกิจกรรมนักเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถวิทยาลัย งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดนิวเมติกส์ไฟฟ้าฯ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดนิวเมติกส์ไฟฟ้าและชุดทดลองควบคุมแผงจำลอง
ตัวอย่างงานทางอุตสาหกรรม
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดนิวเมติกส์ไฟฟ้าและชุดควบคุมแผงจำลองตัวอย่างงาน
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกแผนกการบัญชี ฝ่ายวิชาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้จำหน่ายอาหาร งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านผู้บริหาร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก แผนกสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายวิชาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารของงานวิทยบริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยาก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกระยะสั้น แผนกระยะสั้น ฝ่ายวิชาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งสายเมนโรงอาหารของงานสวัสดิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ
ของงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ของงานศาสตร์พระราชา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ของงานวิทยบริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์แผนกยานยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงของงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของงานส่งเสริมฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงของงานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของงานพัสดุ
รายระเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบัญชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานแนะแนวฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมบำรุงและปรับปรุงห้องพักสักทองเพลส
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกกีฬา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร งานวิทยบริการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าของงานอาคารฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของแผนกการโรงแรม ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก แผนกไฟฟ้ากำลัง ฝ่ายวิชาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ้อมเครื่องซักผ้าของแผนกการโรงแรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของงานครูที่ปรึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของแผนกช่างยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูกระเบื้องโรงอาหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของงานอาคารฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องงานโครงการพิเศษและบรการชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของงานบริหารทั่วไป