***ปรัชญา = ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์ = คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน***
ข้อสอบวัดแววความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ระดับชั้นประกาศศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ (ปวส.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาช่างนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

     

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : tratpt.ac@ovec.moe.go.th