นายจิรพงค์  ร่มเงิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

    

        รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ     
               มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         ฝ่ายวิชาการแบ่งออกเป็นี ๖ งานดังนี้

๑. แผนกวิชา

๑.๑.  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นายเชษฐ์ ปานสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา
นางแววตา เจ้าสกุล  หมวดภาษาอังกฤษ
นางสาวนงลักษณ์     ดาราพงษ์ หมวดภาษาไทย
นางสาวสิริมา ดาราพงษ์     หมวดเกี่ยวกับสังคม
Mr.Rinzin    Samdup  หมวดภาษาอังกฤษ
Miss Tian QianQian หมวดภาษาจีน
     
๑.๒.  สาขางานยานยนต์
นายดำเนิน สุขขี หัวหน้าสาขางาน
นายมานพ ทองดี  
นายอำนาจ สีเหลือง  


   
๑.๓. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
นายปริวัชร       คำศรีสุข หัวหน้าสาขางาน
นายนพดล        เฉลิมพงษ์  
     
๑.๔. สาขางานโทรคมนาคม
นายสราวุธ       เรืองขจิต หัวหน้าสาขางาน
     
๑.๕  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายทวีชัย        หวลถนอม หัวหน้าสาขางาน
     
๑.๕.  สาขางานการบัญชี
นางสาวรัศญาภรณ์        สุธิมณีการญจ์ หัวหน้าสาขางาน
นางสาวชนชนก  สัทธยาสัย  
นางสาวกรรณิการ์         ผิวสะอาด  


   
๑.๖.  สาขางานการโรงแรม
นายเกริกไกร นนทลักษณ์ หัวหน้าสาขางาน
นางรุ่นภา อุดมชลปราการ  


   
๑.๗.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสุรัชต์ กุมภะ หัวหน้าสาขางาน
นางสาวจันทนี แซ่ภู่  
นางสาวหทัยทิพย์        บุญรอด  

 

   
๑.๘. สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายพิทักษ์       สุขสว่างจิต หัวหน้าสาขางาน
     
๑.๙.  สาขางานคหกรรมทั่วไป
นางสาวปิยะดา หงส์เจริญ หัวหน้าสาขางาน
นายพยุงศักดิ์ อิ่มใจ  

 

   
๑.๑๐.  สาขางานอาหารและโภชนาการ
นางสาวนิภาวรรณ์         ศิริ หัวหน้าสาขางาน
     


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            ๑. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม
และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
            ๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
            ๓. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
            ๔. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
            ๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์
การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
            ๖. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
            ๗. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
            ๘. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
            ๙. ปกครองดูและบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
            ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                 
            ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

๒.๑ นายดำเนิน สุขขี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๒.๒ นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ ผู้ช่วย ฯ
๒.๓ นางสาวหทัยทิพย์   บุญรอด  ผู้ช่วย ฯ
๒.๔ นางสาวชนชนก สัทธยาสัย ผู้ช่วย ฯ
๒.๕ หัวหน้าแผนกทุกสาขาวิชาชีพ  
๒.๖ นางสาวอรวรรณ ศรีพุฒ เจ้าหน้าที่ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            ๑. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
            ๒. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
            ๓. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
            ๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
            ๕. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะ ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
            ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย
และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
            ๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
            ๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
            ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน
สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
            ๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา
            ๑๑. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา      
            ๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๑๓. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


๓. งานวัดผลและประเมินผล           

๓.๑  นางสาวหทัยทิพย์ บุญรอด หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
๓.๒ นางสาวปิยะดา หงษ์เจริญ ผู้ช่วย ฯ
๓.๓ นางสาวหทัยทิพย์ บุญรอด ผู้ช่วย ฯ
  หัวหน้าแผนกทุกสาขาวิชาชีพ  
๓.๔ นางสาวอรวรรณ ศรีพุฒ    เจ้าหน้าที่ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            ๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผล
            ๒. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
            ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
            ๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
            ๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
            ๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
             ๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
            ๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล
และประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
            ๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
            ๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
            ๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานวิทยบริการและห้องสมุด

๔.๑ นายอำนาจ สีเหลือง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
๔.๒ นางสาวจันทนี แซ่ภู่  ผู้ช่วย ฯ
๔.๓ นางสาวพรวดี มะลิซ้อน เจ้าหน้าที่ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            ๑.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
            ๒. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
            ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                                  
             ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๕.  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๕.๑  นายเกริกไกร นนทลักษณ์  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๒ นายดำเนิน สุขขี    ผู้ช่วย ฯ
๕.๓ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ   ผู้ช่วย ฯ
๕.๔ เจ้าหน้าทงานทวิภาคี   เจ้าหน้าที่ ฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            ๑. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
            ๒. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
            ๓. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
และมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
            ๔. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
            ๕. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
            ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๖.  งานสื่อการเรียนการสอน

๖.๑ นายทวีชัย    หวลถนอม หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
๖.๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล   ผู้ช่วย ฯ
๖.๓ ครูผู้สอนทุกสาขาวิชาชีพ  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
            ๑. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการรู้
            ๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริการ
ในการศึกษาค้นคว้าของครู  นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา
            ๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
            ๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
            ๕. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
            ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            ๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย