ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

อาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
  »  อาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 2565
   
  »  อาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 2564
   
  »  อาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 2563
   
  »  อาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 2562
   
  »  อาคารสถานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com