ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

สถานประกอบการ
          »  สถานประกอบการ 2567
           
          »  สถานประกอบการ 2566
           
          »  สถานประกอบการ 2565
           
          »  สถานประกอบการ 2564
           
          »  สถานประกอบการ 2563
           
          »  สถานประกอบการ 2562
           
          »  สถานประกอบการ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com