ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

ครุภัณฑ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
          » ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
                  •  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        •  ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
        •  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
        •  ฝ่ายวิชาการ
           
          » ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
                  •  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        •  ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
        •  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
        •  ฝ่ายวิชาการ
           
          » ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
                  •  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        •  ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
        •  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
        •  ฝ่ายวิชาการ
           
          »  ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
                  •  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        •  ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
        •  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
        •  ฝ่ายวิชาการ
           
          »  ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
           
          »  ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
           
          »  ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
           
           

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com