ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

งบประมาณและการเงิน วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
          »  งบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567
           
          »  งบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
           
          »  งบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
           
          »  งบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
           
          »  งบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
           
          »  งบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
           
          »  งบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
           
           

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com