คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 

              
                นายประดิษฐ  ฮกทา  
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด  
     
                         
           นายนพดล  หัตถาพงษ์              นายจิรพงค์  ร่มเงิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
          และฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

          ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

   
                            1. นายวิเชียร   วิเศษ 30  พฤศจิกายน 2538 - 4 มิถุนายน  2543
   
                            2. นายอรุณ   ยิ่งชล 27  มิถุนายน 2543    - 30  กันยายน 2544
   
                            3. นายศักดา   ขาวเกลี้ยง 6   ธันวาคม  2544    - 10 พฤษภาคม 2550
   
                            4. นายบรรจงศักดิ์   ทองยศ  11  พฤษภาคม 2550  - 16 พฤษภาคม 2551
   
                            5. นางนวลอนงค์  ธรรมเจริญ              21  พฤษภาคม 2551  - 10 พฤศจิกายน 2551
   
                            6. นางภาวิดา   ศรีสุนทร 25  พฤษภาคม 2552  - 30 พฤศจิกายน 2552
   
                            7. นายสุเทพ   สุวรรณกลาง 30  ธันวาคม  2552    - 17  ตุลาคม 2553
   
                            8. นางวิชชาพรรณ  กิ่งวัชระพงศ์ 18  ตุลาคม  2553      - 30  กันยายน 2556
   
                            9. นายศักดิ์ชัย  ธีระประทีป 15  มกราคม 2557     -   30 กันยายน 2557
   
                           10. นายจรินทร์  หลังสัน 3  ตุลาคม 2557     - 4 สิงหาคม 2558
   
                           11. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง 6 สิงหาคม 2558 - 9 ธันวาคม 2559
   
                           12. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ 9 ธันวาคม 2559  - 4 ธันวาคม 2560
   
                          13. นายประดิษฐ  ฮกทา 4 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน