นายประดิษฐ   ฮกทา
                                                                 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

คุณวุฒิการศึกษา        - ปริญญาเอก ปรด. ด้านการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                                                         
                                      - ปริญญาโท ค.อ.ม. หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                                      - ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                      - ปทส. ช่างเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       
ประสบการณ์ทำงาน    - 1 พฤษภาคม 2538 อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคตราด (ทดลองปฏิบัติราชการ)
                                      - 2538 - 2546 อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคตราด
                                      - 2546 - 2547 อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคตราด
                                      - 2547 - 2548 ครู วิทยาลัยเทคนิคตราด
                                      - 2549 - 2555 ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคตราด
                                      - 2556 - 2559 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด
                                      - 13 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                                                                        - 13 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด