ปรัชญา=ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน
       

     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงบทดลอง

              เดือน ตุลาคม 2560 (งวดที่1)
  เดือน พฤศจิกายน 2560 (งวดที่2)
  เดือน ธันวาคม 2560 (งวดที่ 3)
  เดือน มกราคม 2561 (งวดที่ 4)
  เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (งวดที่ 5)
  เดือน มีนาคม 2561 (งวดที่ 6)
  เดือน เมษายน 2561 (งวดที่ 7)