ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561
  » เดือน ตุลาคม 2560 (งวดที่1) » เดือน พฤศจิกายน 2560 (งวดที่2) » เดือน ธันวาคม 2560 (งวดที่ 3)
       
  » เดือน มกราคม 2561 (งวดที่ 4) » เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (งวดที่ 5) » เดือน มีนาคม 2561 (งวดที่ 6)
       
  » เดือน เมษายน 2561 (งวดที่ 7) » เดือน พฤษภาคม 2561 (งวดที่ 8) » เดือน มิถุนายน 2561 (งวดที่ 9)
       
  » เดือน กรกฎาคม 2561 (งวดที่ 10) » เดือน สิงหาคม 2561 (งวดที่ 11) » เดือน กันยายน 2561 (งวดที่ 12)
       
       
     
  ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีการศึกษา 2564
  ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำปีการศึกษา 2566

ประจำปีการศึกษา 2567
       

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com