อาคารสถานที่


          
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ในปัจจุบันมีอาคารและห้องเรียนต่าง ๆ   ดังนี้

1

บ้านพักผู้อำนวยการ

13

สนามบาส

2

บ้านพักครู 5 ยูนิต

14

โรงอาหาร

3

บ้านพักครู 5 ยูนิต

15

โรงจอดรถ

4

บ้านพักครู 5 ยูนิต

16

อาคารเรียน

5

โรงงานแผนกพื้นฐาน

17

โรงงานแผนกช่างยนต์

6

อาคารเรียน 4 ชั้น

18

บ้านพักนักการ – ภารโรง

7

ฐานพระวิษณุ

19

บ้านพักนักการ – ภารโรง

8

ฐานพระพุทธรูป

20

บ้านพักนักการ – ภารโรง

9

ป้อมยาม

21

บ้านพักครู 5 ยูนิต

10

ห้องสมุดประชาชน

22

โรงงานแผนกช่างไฟฟ้า

11

หอประชุม

23

สวนหย่อม

 

ข้อมูลห้องเรียน
                  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ประกอบด้วย อาคารเรียน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารหอประชุม  อาคาร 2 และอาคาร 3 และห้องปฏิบัติการดังนี้

                             อาคาร 2 ประกอบด้วย

                                  ชั้นที่ 1                  
                                            - ห้องพักผู้อำนวยการ
                                            - ห้องประชุมเล็ก
                                            - ห้องประชาสัมพันธ์
                                            - ห้องธุรการ
                                            - ห้องพยาบาล
                                            - ห้องแนะแนว
                                            - ห้องทวิภาคี
                                            - ห้องกิจกรรม
                                  ชั้นที่ 2                       
                                            221 ห้องอาหารและโภชนาการ
                                            222 ห้องเรียนตัดผมชาย
                                            223 ห้องเรียนเสริมสวย
                                            224 ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                  ชั้นที่ 3                  
                                            231  ห้องการโรงแรม
                                            232  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย
                                            233  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ
                                            234  ห้องเรียนสาขาบัญชี
                                  ชั้นที่ 4                  
                                            241  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
                                            242  ห้องเรียนสังคม สุขศึกษา  พลศึกษา
                                            243  ห้องเรียนการโรงแรม
                                            244  ห้องเรียนการโรงแรม

                             อาคาร 3 ประกอบด้วย

                                  ชั้นที่ 1                  
                                            ห้องพักครูช่างยนต์
                                            312 ห้องเรียนช่างยนต์
                                            ห้องเรียนการโรงแรม
                                            ห้องพัสดุ
                                  ชั้นที่ 2                  
                                            331  ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
                                            332  ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
                                            334  ห้องประกันคุณภาพ ห้องสวนพฤกษศาสตร์
                                  ชั้นที่ 3                  
                                            321 ห้องพักครูสาขางานไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์
                                            ห้องโสตฯ
                                            ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
                                  ชั้นที่ 4                  
                                            ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
                                            ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
                                            ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
                                            ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4

                            อาคารหอประชุม ประกอบด้วย

                                  ชั้นที่ 1                  
                                            ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
                                  ชั้นที่ 2  
                                            ห้องสมุด
                                  โรงปฏิบัติการได้แก่
                                            ห้องปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
                                            โรงปฏิบัติการยานยนต์
                                            โรงปฏิบัติการไฟฟ้า