*** ปรัชญา = ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์ = คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน***

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลอาคาร สถาณที่

ข้อมูลจังหวัดตราด

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com