หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.   

 
วิทยาลัยสารพัดช่างตราดเปิดสอนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
 

สาขาวิชา ช่างยนต์

          เรียนรู้เกี่ยวกับการการทำงานของเครื่องยนต์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์เล็ก รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล   เครื่องยนต์แกสโซลีน และการบำรุง
รักษารถยนต์โดยใช้เครื่องมือทั่วไปสามารถซ่อมระบบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศรถยนต์ได้
 

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า

              
           เรียนรู้เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้า สามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กได้ สามารถติดตั้งสายไฟทั้งภายในและนอกอาคาร สามารถซ่อมมอเตอร์และหม้อแปรงไฟฟ้าได้ และสามารถซ่อมเครื่องทำความเย็น และ เครื่องปรับอากาศได้
 

สาขาวิชา การบัญชี

               
            เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ การพิมพ์จดหมายราชการ จดหมายธุรกิจ ความรู้ความเข้าใจในหลักงานบัญชีที่หลากหลาย    การขาย  หลักธุรกิจเบื้องต้น  รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆและการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 

สาขาวิชาการโรงแรม

              
             เรียนรู้เกี่ยวกับงานทางด้านการโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
งานส่วนหน้าของโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม ศิลปการให้บริการ ครัวและอุปกรณ์
งานครัวโรงแรม เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม งานภัตราคาร และการจัดเลี้ยง ธุรกิจที่พัก
 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)

             
             เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และความรู้เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม
โดยเน้นที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สามารถเดินสายโทรศัพท์ได้ ซ่อมมือถือได้
และซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            
              เรียนรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ การบัญชีและการขายเบื้องต้น
ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
อินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น