หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

 
วิทยาลัยสารพัดช่างตราดเปิดสอนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนที่จบชั้น ปวช. 3 เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

สาขาวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 
             เรียนรู้เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมการการท่องเที่ยว การนำทัวน์ การจัดการทัวน์   รู้จักแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทักษะการพูด การให้บริการ   การจัดการตั๋วเดินทาง   เป็นต้น
   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

            
               เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟิกส์
  การสร้างเว็บไซต์ และการสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรมกราฟิกส์ เป็นต้น