ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
        ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 » งานบริหารงานทั่วไป
 » งานบุคลากร
 » งานการเงิน
 » งานบัญชี
 » งานพัสดุ
 » งานอาคารสถานที่
 » งานทะเบียน
 » งานประชาสัมพันธ์
 » งานอาชีวศึกษาจังหวัดตราด
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com