ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
  นางสาวธนิดา วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 
     
   
  นายชลธน วรรณศรียพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 
   
  นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
 
นายเกริกไกร นนทลักษณ์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  นายทวีชัย หวลถนอม
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
     
   
  นางสาวอุไร พรมหมอก
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
     

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

     (2) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงการสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

     (3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาต่างๆ

     (4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     (5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดการหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

     (6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com