ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

งานวัดผลและประเมินผล

 

 

 
  นางสาวธนิดา วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 
     
   
  นายชลธน วรรณศรียพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 
   
  นายสุรัชต์ กุมภะ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 
   
  นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ
ผู้ฃ่วยงานวัดผลและประเมินผล
 
 
นางสาวอโนมา ประสิทธิ์นอก
เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล
  นางสาวกษมา จันทร์มา
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
     

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตาม ระเบียบการวัดผลและประเมินผล

     (2) กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

     (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

     (4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

     (5) รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

     (6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

     (7) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

     (8) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

     (9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

     (10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น

     (12) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com