ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

 
  นางสาวธนิดา วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 
     
   
  นายชลธน วรรณศรียพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 
   
  นางสาวมาลี จันทเสน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
 
นายทวีชัย หวลถนอม
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
  นางสาวจิราภรณ์ สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
     
   
  นางสาวศศิฬา ครุฑเครือ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
 

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ ฮฺ

     (1) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

     (2) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

     (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

     

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com