ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

 
  ดร. ประดิษฐ ฮกทา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 
     
   
  นายวิเชียร ถมจอหอ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 
   
  นางพรพรรณ จันทรโชติ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นางสาวกาญจนาภรณ์ ขำเสมอ
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวจิราภรณ์ สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวอรทัย เฟื่องสุข
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
     

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

     (2) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

     (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     (4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

     

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com