ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน

 

 

 
  นางสาวธนิดา วรรณแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
 
     
   
  นายชลธน วรรณศรียพงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 
   
  นายทวีชัย หวลถนอม
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 
นางสาวสุขุมา กุณฑียะ
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
นายทวีชัย หวลถนอม
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวมาลี จันทเสน
ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
   
  นางสาวศศิฬา ครุฑเครือ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
 
     
     

งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

     (1) วางแผนการจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

     (2) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู
           นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

     (3) อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

     (4) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

     (5) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

     (6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

     (7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com