ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
        ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 » งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 » งานครูที่ปรึกษา
 » งานปกครอง
 » งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 » งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 » งานโครงการพิเศษฯ
   
   
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com