ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
        ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 » งานวางแผนและงบประมาณ
 » งานผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
 » งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 » งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 » งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 » งานความร่วมมือ
   
   
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com