ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

เอกสารวิชาโครงการ
 
     เอกสารวิชาโครงการ 13 ไฟล์
   
บันทึกข้อความสรุปผลสอบเค้าโครงโครงงาน แบบ6 แบบรายงานผลการสอบโครงงาน
   
แบบ1 แบบเสนอเค้าโครงโครงงาน แบบ7 แบบประเมินโครงงาน
   
แบบ2 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงโครงงาน แบบ8 แบบอนุมัติโครงงาน
   
แบบ3 แบบประเมินหัวข้อโครงงาน แบบ9 แบบอนุมัติเข้าเล่ม
   
แบบ4 แบบอนุมัติเค้าโครงโครงงาน • แบบขออนุญาตสอบเค้าโครงโครงงาน
   
แบบ5 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงงาน • แบบขออนุญาตสอบโครงงาน สอบจบ
      
  • ปฏิทินการสอนวิชาโครงงาน
   
   
   
   
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com