ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

เอกสารวิชาโครงการ
 
     เอกสารวิชาโครงการ 13 ไฟล์
   
บันทึกข้อความสรุปผลสอบเค้าโครงโครงการ แบบ6 แบบรายงานผลการสอบโครงการ
   
แบบ1 แบบเสนอเค้าโครงโครงการ แบบ7 แบบประเมินโครงการ
   
แบบ2 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงโครงการ แบบ8 แบบอนุมัติโครงการ
   
แบบ3 แบบประเมินหัวข้อโครงการ แบบ9 แบบอนุมัติเข้าเล่ม
   
แบบ4 แบบอนุมัติเค้าโครงโครงการ • แบบขออนุญาตสอบเค้าโครงโครงการ
   
แบบ5 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงการ • แบบขออนุญาตสอบโครงการ สอบจบ
      
ตัวอย่าง เล่มโครงการ และคู่มือ • ปฏิทินการสอนวิชาโครงการ
   
   
   
   
   

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com