รายละเอียดครุภัณฑ์
   
 

รายละเอียดครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปี 2555

  รายละเอียดครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของสถานศึกษา (งบอุดหนุน) ประจำปี 2556
  รายละเอียดค่าสิ่งก่อสร้าง ที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการตามศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558