ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
   
 

รายละเอียดการฝึกงานของนักศึกษา ปี 2557

 

จำนวนสถานประกอบการที่มีการจัดการระบบทวิภาคีและระบบปกติร่วมกับสถานศึกษา ปี 2557