การเงินและงบประมาณ
  ประมาณการค่าวัสดุของแต่ละแผนก ระยะสั้น
 

รายละเอียดการจัดสรรวัสดุฝึกศิลปกรรม และ คหกรรม

 

ประมาณการค่าวัสดุของแต่ละแผนก ปวช.

 


  การเงินและงบประมาณ
  สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
  ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป)