ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

ประกันคุณภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
  งานประกันคุณภาพ
  »  รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
          •  ส่วนที่ 1
        •  ส่วนที่ 2
        •  ส่วนที่ 3
        •  ส่วนที่ 4
        •  ส่วนที่ 5
        •  ส่วนที่ 6
        •  คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
        •  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  »  รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
   
  » แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
  » แผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567
   
  » แผนปฏิบัติการประจำปี
          •  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
        •  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
        •  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
        •  แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   
  » ข้อมูลนักเรียน
          •  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
        •  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
        •  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
        •  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
   
  » ข้อมูลหลักสูตร ปวช. ปวส.
 
•  ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชั้น ปวช.1-3 (ช่างยนต์)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชั้น ปวช.1-3 (ช่างไฟฟ้า)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชั้น ปวช.1-3 (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชั้น ปวช.1-3 (การบัญชี)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชั้น ปวช.1-3 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชั้น ปวช.1-3 (การโรงแรม)
 
•  ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3 (ช่างยนต์)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3 (ช่างไฟฟ้า)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3 (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3 (การบัญชี)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3 (อาหารและโภชนาการ)
        •  โครงสร้างประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3 (การโรงแรม ทวิศึกษา)
        •  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ชั้น ปวช.1-3 (การโรงแรม)
•  ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
   
   
  » ข้อมูลสรุปตามแผนปฏิบัติการ
          •  ข้อมูลสรุปตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
        •  ข้อมูลสรุปตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
        •  ข้อมูลสรุปตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
        •  ข้อมูลสรุปตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
   
  » ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
          •  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
        •  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
        •  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
        •  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com