ประวัติและสถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

วิสัยทัศน์

      วิทยาลัยสารพัดช่างตราด พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีสู่อาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง

พันธกิจ

    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
    2. ปลูกฝังคุณธรรมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
    3. ฝึกอบรมและบริการชุมชนตามกลไกของอาชีวศึกษา
    4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ปรัชญาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

      “ฝีมือเป็นเลิศ   ประเสริฐคุณธรรม   เลิศล้ำวิชาการ   ประสานสังคม   นิยมความเป็นไทย”

อัตลักษณ์     

      “คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ”

เอกลักษณ์   

        “นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน”


                วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 236 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีพื้นที่จำนวน 2 แปลง รวม 7 ไร่ 2 งาน 39.8 ตารางวา โดยเช่าที่ดินจากกรมการศาสนาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคตราด

ประวัติความเป็นมา

              
 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็นพื้นที่ดินของวัดร้างที่วิทยาลัยฯ ได้เช่ากับกรมศาสนาต่อจากวิทยาลัยเทคนิคตราด ซึ่งพื้นที่นี้ได้มีประวัติการตั้งเป็นสถานศึกษา โดยลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนช่างไม้ตราด
พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นโรงเรียนการช่างตราด
พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้รวมโรงเรียนการช่างตราดและโรงเรียนการช่างสตรีตราดเข้าด้วยกันจึงทำให้มี 2 พื้นที่ คือ                  พื้นที่ที่ 1 เขตท่าเรือจ้าง บริเวณโรงเรียนการช่างสตรีและเขตที่ 2 บริเวณโรงเรียนการช่างตราด
พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคตราด
พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคตราด

               เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างตราดขึ้นจากวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โดยใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคตราดเขตที่ 2 และดำเนินการเปิดการเรียนการสอนเมื่อปีงบประมาณ 2541 จนถึงปัจจุบัน

                              โทรศัพท์  0-3951-2172  โทรสาร  0-3952-0530  หรือทางเว็บไซต์ http://www.tratpt.ac.th

แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างตราด


ตั้งอยู่เลขที่  236  ถนนหลักเมือง  ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 

มีพื้นที่จำนวน  2  แปลง  รวม  7  ไร่  2  งาน  39.8  ตารางวา 

1.
บ้านพักผู้อำนวยการ
12.
สนามบาส
2.
บ้านพักครู 5 ยูนิต
13.
โรงอาหาร
3.
บ้านพักครู 5 ยูนิต
14.
โรงจอดรถ
4.
บ้านพักครู 5 ยูนิต 
15.
อาคารเรียน
5.
โรงงานแผนกพื้นฐาน
16.
โรงงานแผนกช่างยนต์
6.
อาคารเรียน 4 ชั้น
17.
บ้านพักนักการ-ภารโรง
7.
ฐานพระวิษณุ
18.
บ้านพักนักการ-ภารโรง
8.
ฐานพระพุทธรูป  
19.
บ้านพักนักการ-ภารโรง
9.
ป้อมยาม
20.
บ้านพักครู 5 ยูนิต 
10.
ห้องสมุดประชาชน
21.
โรงงานแผนกช่างไฟฟ้า
11.
หอสมุด 
22.
สวนย่อม

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบาย  1    ขยายโอกาสการศึกษาและฝึกวิชาชีพให้กว้างขวางและเสมอภาคมากขึ้น  เฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสให้ผู้มีฐานะยากจนในชนบทรวมทั้งให้สามารถสนองความต้องการกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต
นโยบาย 2     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและชุมชนได้ให้ความร่วมมือและร่วมรับภาระในการจัดการศึกษาและฝึกวิชาชีพรวมทั้งให้มีการประสานงานในระดับชาติ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาและฝึกวิชาชีพในสถาบันทั้งของรัฐและเอกชน
นโยบาย  3    เร่งรัดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอาจารย์ การพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา    รวมทั้งการผลิตกำลังคนระดับสูงให้สอดคล้องกับความต้องการ
นโยบาย  4    ปรับปรุงหลักสูตรให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและฝึกวิชาชีพ
นโยบาย  5    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน  อาคารสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  สื่อการสอน  รวมทั้งการวัดและประเมินผลในด้านต่าง ๆ  เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาและฝึกวิชาชีพ
นโยบาย  6    สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ  พลานามัย  การกีฬา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   ความเป็นไทย  และการอนุรักษ์ทรัพยากรกำลังคนในด้านนี้
นโยบาย  7    ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ   และสนองความต้องการกำลังคนในด้านนี้
นโยบาย  8     ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
นโยบาย  9     พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา
นโยบาย  10   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  การติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  เพื่อให้เกิดผลตามมาตรการ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างจริงจัง
นโยบาย  11   เร่งรัดปรับปรุงการประชาสัมพันธ์  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน้นการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา  โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม   โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

 1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน
 3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
 4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
 7. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม
 8. ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน  เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
 9. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่ต้องการใช้กำลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การกำหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกกำลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความต้องการของผู้ใช้   โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น  และมีกลยุทธ์ คือ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
 2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ
 4. พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
                คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ  การปฏิรูประบบราชการ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   และนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ  ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย อีกทั้งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผลให้ต้องสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้

 1. จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและ ก.ม.อื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
 3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ
 4. กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน
 5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
 6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
 8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
 9. เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกำลังใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้ห่างไกลทุรกันดารและชนกลุ่มน้อย มีกลยุทธ์ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้
 3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  ผู้สูงอายุ
 4.  ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
ส่งเสริม­การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์ สันติวิธี
วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความ
พร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าในอนาคต  โดยหวังผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพร้อม  ประกอบไปด้วยกลยุทธ์  ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดำริ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
เพื่อให้การอาชีว­­ศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ  การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลยุทธ์  ดังนี้

 1. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย  สร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
 2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
 3.  ส่งเสริมให้นำความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัดการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

นโยบายวิทยา­ลัยสารพัดช่างตราด
1. มุ่งการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2540, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8, แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษา-
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะสั้น (2540 - 2544)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรวมทั้งนักเรียน - นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้ครบองค์รวมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งการเรียนรู้ทักษะแห่งการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งเน้นคุณภาพนักเรียน - นักศึกษา ให้มีศักยภาพทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสุขอนามัย
และทางด้านเจตคติ รวมทั้งเน้นการพัฒนาระดับสติปัญญาทางอารมณ์ ให้มีความเฉลียวฉลาด
ทางอารมณ์ (EMORIONAL - QUOTENT: EQ)
4. ปลูกฝังให้นักเรียน - นักศึกษา เกิดการพัฒนาในด้านสติปัญญาทางศีลธรรม (MORAL
QUOTIONAL: MQ) เพื่อให้สามารถพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาทางปัญญาได้
อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และโครงงาน
วิทยาศาสตร์
6. มุ่งเน้นให้นักเรียน - นักศึกษา พัฒนาและฝึกฝีมือด้วยการสร้างงานในสถานศึกษา และหารายได้
ในระหว่างเรียน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งบริหารวิทยาลัยฯ
ด้วยวิถีทางของประชาธิปไตย มุ่งสู่การกระจายอำนาจ ถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
8. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน และ
สถานประกอบการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
9. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน
10. พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทและพันธะกิจ
ของวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน

 

งานประกันคุณภาพ
                   
         วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก วิทยาลัยฯ  ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงในด้านการให้ความร่วมมือกับชุมชน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  และหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานของครูและนักเรียนเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนอย่างชัดเจน  วิธีการและผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ มีวิธีดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในโดยให้บุคลากรมีความตระหนักในการจัดทำการประกันคุณภาพภายใน  จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ  การนิเทศ  การให้คำปรึกษา  และการมอบหมายหน้าที่งานตาม มาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรทุกคนมีความตระหนัก  และมีความพยายามในการดำเนินงานต่าง ๆ   โดยจัดประชุมกลุ่มย่อย การแบ่งแยกหน้าที่ในการดำเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูล  การแปลผลข้อมูล  และเขียนรายงานผลการประเมินผลตนเอง  ซึ่งผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ   อยู่ ในระดับดี  จำแนกตามมาตรฐานต่าง ๆ โดยมีจุดเด่นและจุดที่ต้องนำไปพัฒนาดังนี้

ผลการดำเนินงานที่เป็นจุดเด่นของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

จุดเด่น

1.  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ   ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้า  และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ  มีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน  และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในวิชาชีพ  และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู้สำเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ได้งานทำในสถานประกอบการ / ประกอบวิชาชีพอิสระ  และศึกษาต่อภายใน  1  ปี  รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
สถานศึกษาได้กำหนดระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และกำหนดคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพ  มีการฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  มีการจัดอาคารเรียน  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาบริการ  โรงฝึกงาน  พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน  รวมทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนในทุกสาขาวิชา  มีจำนวนผู้สอนต่อผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  มีการนำผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทุกสาขางาน  มีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดระบบความปลอดภัย  สภาพแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวก  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน    มีการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  สถานประกอบการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติเป็นอย่างดี
3.  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
สถานศึกษามีแนวทางในการลดจำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้าให้มีจำนวนลดลง  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาทุกสัปดาห์  มีการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนเป็นประจำทุกภาคเรียน  และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
4.  ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม/โครงการ  ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน  และท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนเป็นจำนวนมาก   และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5.  ด้านนวัตกรรม  และการวิจัย  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน  ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานเป็นจำนวนมาก
6.  ด้านภาวะผู้นำ  และการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
คุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

จุดที่ต้องพัฒนา

1.  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาและต้องพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพมากขึ้น

2.  ด้านการพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์  สำหรับจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  และต้องจัดหาผู้สอนที่มีคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอนโดยเพิ่มจำนวนผู้สอนให้มากขึ้นในสาขาวิชาที่มีผู้เรียนจำนวนมาก  รวมทั้งต้องพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3.  ด้านนวัตกรรม  และการวิจัย 
สถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย   และโครงงานเพิ่มขึ้น
4.  ด้านภาวะผู้นำและการจัดการ
สถานศึกษาต้องพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  ให้สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพและระเบียบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต
1.  กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามชั้นปี
2.  ประสานความร่วมมือและรายงานผลการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งขอความร่วมมือในการช่วยกำกับดูแลผู้เรียนในปกครองเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เรียน
3.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
5.  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด
6.  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาพัฒนาด้านวิธีการสอน  การใช้สื่อการสอน  และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น
7.  กระตุ้นให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการสอนให้ครบทุกรายวิชาที่สอน
8.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสม
9.  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษา  ให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา  ฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  หาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
10.  พัฒนาระบบและเผยแพร่ข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
11.  จัดหาผู้สอนที่มีคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้เรียนมากเพิ่มขึ้น 
12.  ครูที่ปรึกษาควรกำกับ  ติดตาม  ดูแลเอาใจใส่และให้คำแนะนำกับผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
13.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม  โครงการ  ที่ให้บริการวิชาชีพให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
14.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  ในการจัดกิจกรรม  โครงการ  ที่ให้บริการวิชาชีพ  และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
15.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น  จัดโครงการบริการวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของประชาชน
16.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานเพิ่มขึ้น
17.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานเพิ่มขึ้น
18.  ควรมีการเผยแพร่การจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน  โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย
19.  กระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  และระเบียบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเคร่งครัด
20.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
21.  ควรนำผลที่ได้จากการประเมินในทุกมาตรฐานมาปรับปรุงและพัฒนางานด้านต่าง ๆ  ให้เป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา             

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราด  สามารถสรุปผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยฯ  ได้ดังนี้

มาตรฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ ดี
มาตรฐานที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  ดี
มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ดี
มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม   ดี
มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย  ดี
มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู้นำและการจัดการ  ดี

โครงการที่นำมาพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา  2554
1.  โครงการวารสารประชาสัมพันธ์
2.  โครงการถวายพระพรองค์ราชันและราชินี
3.  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
4.  โครงการข่าวประชาสัมพันธ์
5.  โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
6.  โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพ
7.  โครงการจัดทำท่อระบายน้ำตึกอำนวยการ (อาคาร2)
8.  โครงการพัฒนาหอประชุม
9.  โครงการพัฒนาส้วมถูกสุขอนามัย สะอาดและปลอดภัย
10. โครงการปรับปรุงห้อง Sever สถานศึกษา
11. โครงการจัดทำระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็มพระเทพรัตนราชสุดาฯ
12.  โครงการอาชีวศึกษาเกมส์ (ระดับภาค/ระดับประเทศ)
13.  โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  คนพันธุ์อา  ปี  52
14.  โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงของนักเรียนปวช. 1
15. โครงการคุณธรรมนำความรู้
16.  โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
17.  โครงการกีฬาภายในเสริมสร้างความสามัคคีมุ่งเน้นความพอเพียง
18.  โครงการเลือกตั้งนายก อ.ช.ท. และ อ.ธ.ท.
19.  โครงการชมรมของวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
20.  โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรม
21.  โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน มั่นคงอยู่ในความพอเพียง
22.  โครงการรวมพลตนเลิกเหล้า
23.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
24.  โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา
25.  โครงการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
26.  โครงการประกาศเกียรติคุณนักเรียน และผู้ปกครอง
27.  โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีกาศึกษา2552
28.  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
29.  โครงการแนะแนวสัญจร
30.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและปัจฉิมนิเทศ
31.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
32.  โครงการปรับปรุงห้องสวัสดิการพยาบาลและห้องแนะแนวการศึกษา
33.  โครงการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนรุ่นใหม่
34.  โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา
35.  โครงการเขียนแผนพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
36.  โครงการทัศนศึกษาดูงานจัดการเรียนการสอบในระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ
37.  โครงการห้องสมุด 3 ดี
38.  โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
39.  โครงการจัดทำห้องจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ
40.  โครงการบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ
41.  โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
42.  โครงการปรับปรุงห้องส่งเสริมผลิตผลงานสินค้า และประกอบธุรกิจ
43.  โครงการพัฒนาห้องพักครูแผนกไฟฟ้ากำลัง
44.  โครงการปรับปรุงย้ายระบบสายไฟ 3 เฟส
45.  โครงการต่อเติมโรงจอดรถแผนกช่างยนต์
46.  โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงฝึกปฏิบัติงานแผนกช่างยนต์
47.  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดแผนกพาณิชยกรรม
48.  โครงการปรับปรุงกั้นห้องแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโทรคมนาคม
49.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแข่งขันลีลาการผสมเครื่องดื่ม
50.  โครงการจัดทำป้ายนิเทศ “Weekly English”
51.  โครงการทัศนศึกษาวัดโยธานิมิต
52.  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
53.  โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Language Learning Centre)
54.  โครงการประกวดเรียงความและบทกลอนพระคุณแม่

สาขาวิชานำที่ตอบสนองชุมชนในพื้นที่
สาขาการโรงแรม  วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในจังหวัดตราดได้เปิดการเรียนการสอนในสาขางานการโรงแรมทั้งในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ทางวิทยาลัยสารพัดช่างตราดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืนโดยการลงมือปฏิบัติจริง จากสถานการณ์จริงและส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างตราดมุ่งหวังที่จะผลิตบุคลากรทางด้านการบริการ และการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานในอนาคต