ปรัชญา=ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน
             ข้อมูลพื้นฐาน
     ทำเนียบผู้บริหาร
     ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยฯ
     แผนที่วิทยาลัยฯ
     โครงสร้างบริหาร
     บุคลากร
     งบประมาณและการเงิน
     หลักสูตร
     ข้อมูลนักเรียน
     ครุภัณฑ์
     อาคารสถานที่
     สถานประกอบการ&ตลาดแรงงาน
     เศรษฐกิจสังคม
                  ฝ่ายงาน
     ผู้อำนวยการวิทยาลัย
     ฝ่ายงานบริหารทรัพยากร
     ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ
     ฝ่ายงานพัฒนาการศึกษา
     ฝ่ายงานวิชาการ
                สาขาวิชา
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขาวิชาการโรงแรม
     สาขาวิชาช่างยนต์
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
     สาขาวิชาการบัญชี
          โครงการงานต่าง ๆ
     สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
     ศูนย์บ่มเพาะ
     งานประกันคุณภาพ
     วิจัยในชั้นเรียน
     ศาสตร์พระราชา
              อศจ.ตราด
     วิทยาลัยเทคนิคตราด
     วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
     วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 
     ตราวิทยาลัยฯ
     แบบฟอร์มงานต่างๆ
     งบทดลอง
     ตารางสอน
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
   
     
 
  รับสมัครลูกจ้างทั่วไป
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Free Counter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com