ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน

"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561"

 
     ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน 9 ประเภท
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5  
   
ใบสมัครระดับสถานศึกษา
    
 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com