ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน

"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563-2564"

 
     ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน 5 ประเภท
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย  
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร  
   
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน  
(ต้องร่วมกับหน่วยงานภายนอก องค์กร ชุมชน)  
ใบสมัครระดับสถานศึกษา
    
 

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com