ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

วารสาร จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ประจำปี 2564


 
วารสารประจำเดือนมิถุนายน

 
วารสารประจำเดือนกรกฎาคม
 
วารสารประจำเดือนสิงหาคม
 
วารสารประจำเดือนกันยายน
 
วารสารประจำเดือนกันยายน