ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน

วารสาร วิทยาลัยสารพัดช่างตราด


 
วารสารประจำเดือนมิถุนายน

วารสารประจำเดือนกรกฎาคม