ปรัชญา=ฝีมือดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ     อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้  เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์ = นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย  และให้บริการชุมชน

แบบฟอร์มงานเอกสารวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

              ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
  งานบริหารทั่วไป
  งานบุคลากร
  งานการเงิน
  งานบัญชี
  งานพัสดุ
  งานอาคารสถานที่
  งานทะเบียน
  งานประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายวิชาการ
  งานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
  งานประกันคุณภาพ
  งานส่งเสริมผลผลิต
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  งานครูที่ปรึกษา
  งานปกครอง
  งานแนะแนว
  งานสวัสดิการ
  งานโครงการพิเศษ
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  งานพัฒนาหลักสูตร
  งานวัดผลประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสือการเรียนการสอน